Ficha do personagem do odair.fatal

Akatsuki
Akatsuki

10000/10000
 (10000/10000)
9000/9000
 (9000/9000)